top of page
Ukrainan jälleenrakennus.jpg

Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry:n kansainvälistyminen ja Ukrainan jälleenrakennus

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Suomen rakennusklusterin jäsenyritysten ja - organisaatioiden kansainvälisyyden kehittäminen ja erityisesti Ukrainan jälleenrakennustoimintaan osallistumisen edellytysten ja vaatimusten selvittäminen sekä tarvittava verkostoituminen. Edellytyksenä Klusterin jäsenyritysten kansainvälistymiseen ja erityisesti Ukrainan jälleenrakentamiseen on sopivien konsortioiden perustamisessa ja organisoinnissa sekä kohdemaan tarpeiden ja markkinoinnin selvittämisessä.

Projektin kuvaus:

Pohjois-Suomen rakennusklusteri edustaa Pohjois-Suomen rakennusalan eri toimijoita. Pohjois-Suomen rakennusalan kansainvälinen vientitoiminta vaatii verkostoitumista ja yhteistyötä, jotta saadaan selvitettyä kohdemaan olosuhteet, tarpeet sekä edellytykset. Näiden asioiden selvittäminen vaatii toimenpiteitä joita yritykset eivät yksin pysty toteuttamaan. Ukrainan tilanne on vielä avoin, joten on tärkeää jo tässä vaiheessa selvittää Pohjois-Suomen rakennusklusterin jäsenyritysten ja -organisaatioiden valmiuksia ja mahdollisuuksia osallistua Ukrainan jälleenrakentamiseen. Projektissa esitetyn selvityksen avulla voidaan Pohjois-Suomen alueella jatkossa ottaa huomioon sekä Ukrainan mahdollisuudet että myös viennin esteet.

Klusterin tavoitteena on olla kokoavana informaatio- ja yhteistyön kehittämisverkostona Klusterin kotimaisille yrityksille sekä toimia yhteistyöalustana. Klusterin tavoitteena on myös luoda kontaktiverkostoja sekä Ukrainan rakentamisen eri osapuolia edustaviin toimijoihin että muihin eurooppalaisiin toimijoihin ja organisaatioihin joilla on kiinnostusta Ukrainan jälleenrakennustyöhön. Tämän hankkeen tuloksia voidaan myös hyödyntää yleisesti kv-toiminnan kehittämiseen ja jatkossa valmistella ja suunnata vientiprojekteja tai osallistua kv-konsortion vastaaviin hankkeisiin.

 

The aim of the project:

The aim of the project is to develope internationalization of Arctic Construction Cluster Finland and its member companies and organisations, and in particular, to find out the prerequisites and requirements for participating rebuilding Ukraine, as well as the necessary networking. The internationalization of the Cluster’s member companies and especially reconstruction Ukraine requires the establishment and organization of consortia suitable for rebuilding and also finding out the needs and markets of the target country.

Description of the project:

The Arctic Construction Cluster Finland represents different construction sector actors in northern Finland. International export of construction sector in northern Finland demands networking and cooperation, in order to define circumstances, needs and prerequisites of the target country. Recearching these questions demands procedure which companies can not execute alone. Situation in Ukraine is still open so it is important to research the readyness and possibility for the member companies and organisations of the Arctic Construction Cluster for participating rebuilding Ukraine. With the help of the report presented in the project both Ukraine’s opportunities and also export obstacles can be taken into account in the future in the northern Finland region

The aim of the Cluster is to be a gathering information and cooperation developement network for the Cluster’s domestic companies and to act as a cooperation platform. The aim of the Cluster is also to create contact networks with actors representing different parties in the construction in Ukraine, as well as with other European actors and organizations that have an interest in the reconstruction work of Ukraine. The results of this project can also be utilized in general for the development of international operations and in the future prepare and direct export projects or participate in similar projects of the international consortium.

Posteri_versio_2.jpg
bottom of page